• İnstagram
 • Amaç

  Eko Yıldızlar İş Başında

  Yarınımı Bugünden Düşünüyorum;

  Eko Yıldızlar İş Başında

  Proje Hakkında

  Eko Yıldızlar İş Başında Projesi Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projeleri kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle yürütülmektedir.

  Eğitim

  Eko Yıldızlar İş Başında

  Çevre sorunlarının çözüme ulaşmasında eğitimin rolü bilinen bir gerçektir. Daha dayanıklı ve sürdürülebilen, insan davranışları-doğa ilişkisi boyutunda yapıcı ve aynı zamanda çözüm odaklı davranış sergileyebilmesi için bireylere özellikle çevre eğitimi ile çevre bilincinin kazandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda projenin amacı ortaokul altıncı sınıf düzeyindeki öğrencilere doğayı ve yakın çevresindeki fenin farkına varmasını sağlamak ve çevreyi sevme ve koruma bilinci kazandırmak olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda hedeflenen amaçlar arasında çevreye karşı duyarlılığı yüksek, tabiatta devam eden işleyişin farkına varabilen, çevreyle ilgili hususlarda sorumluluk bilincine sahip ve doğa olayları konusunda hassas davranan bireyler yetiştirmek de bulunmaktadır.

  Projedeki katılımcılar İstanbul ili Güngören ilçesindeki sosyoekonomik bakımından dezavantajlı olan ve altıncı sınıfa geçen 30 öğrenciden oluşacaktır. Günümüzde Dünya genelinde uygulanan eğitim sistemleri incelendiğinde dezavantajlı çocukları topluma kazandırma faaliyetlerinin arttığı görülmektedir. Bu proje ile de katılımcıların doğa olaylarını anlamaları ve duyarlılık kazanmaları için uygun ortamların oluşturulması hedeflenmektedir.

  Projede amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için alanlarında uzman kişiler tarafından geri dönüşüm, çevre sorunları ile ekolojik dengenin sağlanması ve sürdürülebilmesini içeren etkinlikler hazırlanmıştır. Etkinlikler hazırlanırken katılımcıların yaşlarına uygun olmasına, ilgi ve merak uyandıracak şekilde hazırlanmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca uygulanacak etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin, grupla çalışma yeteneklerinin, iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesine dikkat edilmiştir.Projenin başlangıcında ve sonunda ölçme değerlendirme amacıyla katılımcı öğrencilere Kelime İlişkilendirme Testi (KİT),Çevre Bilgisi Testi ve Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimler Ölçeği uygulanacaktır. Bu sayede katılımcıların bilişsel yapıları ortaya çıkarılmaya ve proje kapsamında aldıkları eğitimin bu alanda zihinlerinde nasıl bir değişime neden olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Ön test ve son test olarak kullanılmasındaki sebep, hedef kitlenin çevre konusundaki ön bilgilerini belirlemek ve eğitim sonucunda bu bilgilerinde nasıl bir kavramsal değişimin meydana geldiğini ortaya koymaktır.